correct

۸۶

!هیچ اثری از مرگ من در تو نیست. تمامن قرنطینه
.می‌آید، سوار می‌شویم، می‌روی
جاده‌ی سوم. می‌گویم اینجا گاهی آسفالت خم می شود
.می‌گویی تو در سطر قبل ماندی، نیامدی

 

۸۵

آیرو ۱

رو شونه‌ی چپته، راستش نکن. وقتی می‌شینه علاقه‌ای به تغییر جهت نداره. داشت، اسمش مرگ نبود: زندگی بود. زندگی‌ام البته علاقه‌ای به تغییر جهت نداره-  ولی خب، مث دوس دختر سابقم اونقد حلیم و را بیاس که تو
.ذوق کسی نمی‌زنه

رو شونه‌ی چپته. وختی می‌خابی مواظب باش لهش نکنی. اونم در عوض
وقتی پاشدی
یه فرصت دیگه
.واسه آدم شدن بهت می‌ده