correct

۸۸

حضور مرگ در زندگی شاعر لغوی‌ست و این یعنی اینکه حضوری ندارد. مثل
.شک که در زندگی سگ حضوری ندارد و من که در زندگی تو

.با این همه دلم می‌خاست که تو باشم
!واق واق می‌کنی. واق واق می‌کنم تا بگویی شاید او هم

 

۸۷

 مرگ سه قدم برمی‌دارد   دو قدمی من    خيزی بلند    رد و بدل می‌شويم