correct

۹۰

 .زندگی‌ام را مرگ تورقی می‌کند و می‌گذارد در قفسه
.می‌گویم کتابی نوشتم

 

۸۹

زندگی دستکش استُ‌
.دست، مرگ