Review 1

 

 

 

 

 


این کتاب بخشی از یک مبارزه‌ی چریکی نامتمرکز است

!حیوانات به ما می‌خندند

گفت‌ و‌گو با نانام کار به ظاهر ساده اما در اصل دشواری است. او اگرچه ساده به نظر
.می‌رسد اما وقتی نخواهد به سوالی جواب بدهد بدجوری قفل می‌کند. مثل همین گفت‌و‌‌گو

متن گفتگو

 

 

Review3

 

 

 

 

 

 

 این کتاب بخشی از یک مبارزه‌ی چریکی نامتمرکز است

مشکل جهان چیست؟

 ،گفتگوی علی نگهبان با نانام در مورد نوشتن، شعر، زبان، دین، سیاست
!زمین و زمان

متن گفتگو

 

 

7d

 

 

 

 

 

 

این کتاب بخشی از یک مبارزه‌ی چریکی نامتمرکز است

 پاره نویسی

این متن‌های کوتاه ظرف چند هفته گذشته و در حالت‌های گوناگون بر کاغذ آمده‌اند. نیازی ندیدم که برای خوش آمد خاننده به آنها وحدت ببخشم. اینها برآمد و نماینده‌ی تناقض‌های من به مثابه شاهدی بر زندگی و آثار آیرو هستند. این تناقض‌ها همانقدر خانش‌های مرا رقم زده اند که نوشته های او را

متن نوشته